Komplexní profesionální zabezpečení, od roku 1991
Servis slaboproudých a bezpečnostních systémů
Dálkový dohled na Multifunkčním dohledovém centru PCO
Volejte 242 490 222
Úvod Slovník

Slovník

Zkratky názvů v EZS, CCTV A ELEKTRO

EZS (PZTS) – elektronická zabezpečovací signalizace, resp. poplachové zabezpečovací a tísňové systémy

PCO (ARC) – pult centralizované ochrany, resp. Alarm Receiving Centre

MDC – multifunkční dohledové centrum

MG – magnetický kontakt

MGT – magnetický kontakt těžký

DG – detektor tříštění skla

DG-AM – detektor tříštění skla antimasking

PI – detektor PIEZO

PIR – pasivní infradetektor pohybu

IN – PIR vějíř

INOUT – PIR vějíř venkovní

INA – PIR vějíř antimasking

IND – PIR dlouhý dosah

IC – PIR záclona

ICA – PIR záclona antimasking

ID – PIR záclona dveřní

IS – PIR stropní

DS – PIR stropní kombinace s DG

IZ – PIR infrazávora

IZV – PIR infrazávora vysílač

IZP – PIR infrazávora přijímač

MV – mikrovlné čidlo

DC – duální čidlo

DCS – duální čidlo stropní

DT – otřesový detektor

MC – detektor poslední bankovky

TH – tísňový hlásič tlačítkový

TL – tísňový hlásič lišta

TP – příjímač pro bezdrátové TH

SG – signalizace optická

SZ – signalizace optická a akustická

SI – siréna vnitřní s blikačem

SS – siréna vnitřní

SE – siréna vnější s blikačem

SB – siréna vnější bez blikače

MJ – maják

ZE – propouštěcí zámek

US – ústředna EZS

EX – expander

VZ3 – modul VZ3

LM – linkový modul

ZD – pomocný zdroj

PC4204 – reléový a napájecí modul

LEM – expander LEM

KL – ovladač EZS – klávesnice

TAB – tablo EZS

TF – trafo TR 220/16V

ME – modul zdroj PS

AKU – záložní akumulátor

WL – bezdrátový přenos dat na PCO

WLV – bezdrátový vysílač

Kontrola vstupu

CBT – terminál KVS

CBTT – terminál KVS těžký

CZ – terminál kontaktní

CZP – terminál kontaktní na povrch

CZD – terminál kontaktní docházkový

CZDP – terminál kontaktní docházkový na povrch

CB – terminál bezkontaktní

CPIN – terminál bezkontaktní PIN kód

CRC – rozvodný člen

CE – vyhodnocovací jednotka

DCI 111 – řídící jednotka  TYP : DCI 111

DCI 122 – řídící jednotka  TYP : DCI 122

DCI 221 – řídící jednotka  TYP : DCI 221

ACW 2511 – řídící jednotka  TYP : ACW 2511

ACW 3025 – řídící jednotka  TYP : ACW 3025

TABC – tablo KVS

KZ – kódový zámek

EZ – elektrický zámek

EZOF – elektrický zámek reverzní

FOT – fotobuňka

ZOO – zdroj pro turniket

TUR1 – turniket jednoramenný

TUR3 – turniket trojramenný

SEM – semafor

ZÁVORA – závora

Domácí telefon, APOST

ES – domácí telefon  AUDIO

VS – domácí videotelefon  VIDEO

VT – venkovní tablo VIDEO

EV – venkovní tablo AUDIO

ZV – zvonek

ZT – zvonkové tlačítko

TLA – tlačítko

ROD – slaboproudý rozvaděč DOT

NAPAJEČ – napáječ DOT

APOST – zásuvka APOST pod omítku

APOSTK – zásuvka APOST na povrch

Norma ČSN 50 131-1 ed. 2

Definice a zkratky

akce (action (relating to setting and unsetting))
(ve vztahu k nastavování stavu střežení a klidu) záměrná činnost nebo jednání uživatele, které je součástí

postupu nastavování stavu střežení a klidu

přístupová úroveň (access level)
úrovně přístupu k jednotlivým funkcím l&HAS

aktivní (active)
stav detektoru za přítomnosti nebezpečí

aktivní doba (active period)
doba, po kterou trvá poplachový signál

poplach (alarm)
výstraha při přítomnosti nebezpečí pro život, majetek nebo okolní prostředí

poplachové přijímací centrum (alarm receiving centre)
trvale obsluhované dohledové pracoviště (ARC), do kterého jsou předávány informace týkající se stavu jednoho nebo více l&HAS

montážní firma poplachových systémů (alarm company)
subjekt poskytující služby pro l&HAS

poplachový stav (alarm condition)
stav l&HAS nebo jeho komponentu, který je výsledkem odezvy systému na přítomnost nebezpečí

hlášení poplachu (alarm notification)
předání poplachového stavu na výstražná zařízení a/nebo do poplachových přenosových systémů

poplachový systém (alarm systém)
elektrická instalace, reagující na manuální podnět nebo automatickou detekci přítomnosti nebezpečí

poplachové přenosové systémy (alarm transmission systems)
zařízení a sítě používané pro přenos informací, týkajících se stavů jednoho nebo více l&HAS do jednoho
nebo více ARC

varovná indikace (alert indication)
akustická nebo optická indikace, která je k dispozici na přístupové úrovni 1 v případě, kdy je l&HAS ve
stavu klidu, znamenající, že další indikace jsou k dispozici pro uživatele na přístupových úrovních 2, 3
nebo 4

náhradní napájecí zdroj (alternativě power source)
napájecí zdroj schopný napájet systém v případě výpadku základního napájecího zdroje po předem
stanovenou dobu

doplňkové ovládací zařízení (ancillary control equipment)
zařízení použité pro doplňkové ovládací účely2

aplikace (application)
elektrický poplachový systém, PŘÍKLAD: systém přivolání pomoci, CCTV3, systém kontroly vstupu, EPS3
nebo jiný nepoplachový systém, PŘÍKLAD: vytápění, klimatizace nebo osvětlovací systémy

oprávnění (authorisation)
oprávnění přístupu k různým funkcím l&HAS

opravňující kódy (authorization codes):
fyzické nebo logické klíče, které povolují přístup k funkcím l&HAS

dosažitelnost (dostupnost) propojení (availability of interconnection)
stav, při němž je propojení způsobilé přenášet signály nebo zprávy.

náhrada komponentů (component substitution)
záměna komponentů l&HAS alternativními zařízeními, která znemožňují projektovanou funkci l&HAS

komunikace (communication)
přenos signálu a/nebo zpráv mezi komponenty l&HAS

opakovaně (continually)
periodicky se opakující v pravidelných intervalech

ústředna (control and indicating equipment)
zařízení pro příjem, zpracování, ovládání, indikaci a iniciaci následného přenosu informace

příchodová/odchodová trasa (entry/exit routě)
trasa, po níž je možné oprávněným způsobem vcházet do střeženého prostoru nebo z něj odcházet

událost (event)
stav vyplývající z provozu l&HAS, například aktivace střežení, přechod do klidu, poplachový stav

záznam událostí (event recording)
ukládání událostí vyplývajících z provozu I&HAS, např. pro analýzu

poruchový stav (faun condition)
stav, znemožňující l&HAS nebo jeho částem normální funkčnost

poruchový signál/zpráva (fault signal/message)
informace generovaná následkem existence poruchy

poplachový tísňový systém (hold-up alarm systém)
poplachový systém poskytující uživateli možnost úmyslného vyvolání poplachového stavu

tísňový prostředek (hold-up device)
zařízení, jehož aktivací je generován poplachový signál nebo zpráva

tísňový poplachový stav (hold-up alarm condition)
stav poplachového systému nebo jeho části, vyplývající z reakce I&HAS na aktivaci tísňového prostředku.

indikace (indication)
informace (akustická, optická nebo jakákoli další) usnadňující uživateli obsluhu l&HAS

blokování (inhibit)
stav části l&HAS, v němž není možno vyhlásit poplachový stav, takovýto stav trvá až do uvedení I&HAS
nebo jeho části do klidu.

propojení (interconnection)
prostředky s jejichž pomocí jsou zprávy a/nebo signály přenášeny mezi komponenty I&HAS

propojovací prostředek (interconnection media)
prostředek, jímž se přenášejí signály nebo zprávy

rušení (interference)
znehodnocení signálu a/nebo zpráv při jejich předávání mezi komponenty I&HAS

poplachový zabezpečovací systém (intruder alarm systém)
poplachový systém sloužící k detekování a indikaci přítomnosti, vniknutí nebo pokusu o vniknutí vetřelce
do střeženého prostoru

poplachový stav vniknutí (intruder alarm condition)
stav l&HAS nebo jeho částí, jenž je důsledkem odezvy I&HAS na přítomnost vetřelce

signál nebo zpráva o vniknutí (intruder signál ormessage)
informace generovaná detektorem vniknutí

detektor vniknutí (intrusion detector)
zařízení konstruované ke generování signálu nebo zprávy o vniknutí, jako reakci na nenormální stav
detekující přítomnost nebezpečí

poplachový zabezpečovací a tísňový systém (intrusion and hold-up alarm systém)
kombinovaný systém určený k detekci poplachu vniknutí a tísňového poplachu

vypnutí (isolation)
stav části I&HAS, v níž není možno vyvolat poplachový stav; tento stav zůstává až do manuálního zrušení
tohoto stavu

zakryto (maskováno) (masked)
stav, při němž je zakryto zorné pole detektoru

zpráva (message)
řada signálů vedených propojením, zahrnujících identifikaci, funkční data a různé prostředky pro zajištění
její vlastní integrity, odolnosti a správného příjmu

náhrada zpráv (message substitution)
úmyslné nebo neúmyslné vytvoření odlišné zprávy mezi komponenty I&HAS, znemožňující správnou
funkci I&HAS

monitorování (monitoring)
proces ověřování, zda propojení a zařízení pracují správně

nespecifické kabelové propojení (non-specific wired interconnection)
propojení přenášející informace patřící dvěma nebo více aplikacím

normální stav (normal condition)
stav l&HAS, při němž neexistují žádné podmínky, které by mohly znemožnit aktivaci I&HAS do stavu
střežení

hlášení (notification)
předání poplachového stavu, stavu sabotáže nebo poruchového stavu na výstražná zařízení a/nebo do
poplachových přenosových systémů

obsluha (operátor)
oprávněná osoba (uživatel) využívající I&HAS k danému účelu

odpojení (přemostění) (override)
zásah uživatele, povolující uvést zařízení do stavu střežení v případě výskytu poruchového stavu

částečné střežení (part set)
stav prostoru l&HAS, v němž může být vyhlášen poplach vniknutí nebo tísně, ale část I&HAS je v klidovém
stavu

nezobrazená indikace (pending indication)
upozornění, že jsou k dispozici další informace, které lze postupně zobrazit v případě, že nemohou být
zobrazeny všechny najednou

periodická komunikace (periodic communication)
každý platný signál nebo zpráva

napájecí zdroj (power supply)
část l&HAS, zajišťující energii pro napájení I&HAS

základní napájecí zdroj (prime power source)
zdroj napájející I&HAS za normálních provozních podmínek

obnovení (restore)
proces zrušení poplachového stavu, stavu sabotáže, poruchového nebo jiného stavu a návrat l&HAS do
předchozího stavu

nezávisle napájené zařízení (self-powered device)
zařízení, které má svůj vlastní napájecí zdroj

senzor (sensor)
část detektoru, která snímá změnu stavu

stav střežení (set)
stav l&HAS nebo jeho části, při němž může být vyhlášen poplachový stav

signál (signál)
proměnné parametry, jimiž jsou přenášeny informace

podstatné snížení dosahu (significant reduction ofrange)
snížení detekčního dosahu detektoru, měřené ve středové ose detektoru, přesahující 50 % specifikova-
ného dosahu, definovaného v systémovém návrhu (viz CLC/TS 50131-7, F.5)

místně specifická data systému (site speciřic data)
informace ve vztahu ke konfiguraci l&HAS4

specifické kabelové propojení (specific wired interconnection)
propojení přenášející informace patřící jediné aplikaci

doba zálohování (standby period)
doba, po níž je náhradní napájecí zdroj schopen napájet l&HAS

subsystém (subsystém)
část l&HAS, umístěná v jasně definované části zabezpečených prostoru, schopná nezávislého provozu

zabezpečené prostory (supervised premises)
část budovy a/nebo prostoru, kde může být prostřednictvím l&HAS detekováno vniknutí, pokus o vniknutí,
nebo aktivace tísňového prostředku.

přídavný základní napájecí zdroj (supplementary prime power source)
napájecí zdroj (nezávislý na základním napájecím zdroji) schopný napájet l&HAS po rozšířenou dobu,
aniž by došlo k ovlivnění doby zálohování náhradního napájecího zdroje

atributy systému (systém attributes)
charakteristiky l&HAS, plynoucí z jeho provedení a konfigurace

komponenty systému (systém components)
jednotlivá zařízení, jejichž uspořádání tvoří l&HAS

sabotáž (tamper)
úmyslné zasahování nebo nedovolená manipulace s I&HAS nebo jeho částí

sabotážní poplach (tamper alarm)
poplach způsobený detekcí sabotáže

stav sabotáže (tamper condition)
stav l&HAS, v němž došlo k detekci sabotáže

detekce sabotáže (tamper detection)
detekce úmyslného zásahu do I&HAS nebo jeho komponentů

ochrana proti sabotáži (tamper protection)
metody nebo prostředky ochrany l&HAS nebo jeho komponentů proti úmyslnému zasahování nebo
manipulaci

zabezpečení proti sabotáži (tamper secuhty)
metody nebo prostředky ochrany I&HAS nebo jeho komponentů proti úmyslnému zasahování nebo
manipulaci a detekce těchto činností

signál nebo zpráva o sabotáži (tamper signál or message)
informace vyslaná detekčním prvkem sabotáže

přenosová trasa (transmission path)
komunikační cesta mezi poplachovým systémem a příslušným(i) ARC

spuštění (aktivace)(íngeríngj
úmyslné uvedení tísňového prostředku do poplachového stavu

stav klidu (unset)
stav l&HAS nebo jeho části, při němž nemůže dojít k vyhlášení poplachu vniknutím nebo aktivací tísňového
prostředku

uživatel (user)
osoba oprávněná obsluhovat I&HAS

uživatelské rozhraní (user interface)
prostředky pomocí nichž uživatel I&HAS ovládá (provozuje)

výstražné zařízení (warning device)
zařízení, které produkuje zvukový poplachový signál v odezvě na hlášení poplachu

bezdrátové propojení (wire-free interconnection)
komunikace mezi komponenty l&HAS bez využití fyzických prostředků

prostor (zone):
určená oblast, v níž mohou být detekovány abnormální podmínky

 

 

Zkratky

 

V této evropské normě jsou používány následující zkratky:

ARC – Poplachové přijímací (dohledové) centrum (Alarm Receiving Centre)5

ACE – Doplňkové ovládací zařízení (ancillary control equipment)

ATS – Poplachový přenosový systém (alarm transmission systém)

CIE – Ústředna l&HAS (control and indicating equipment)

HAS – Poplachový(é) tísňový(é) systém(y) (hold-up alarm system(s))

IAS – Poplachový(é) zabezpečovací systém(y) (intruder alarm system(s))

I&HAS – Poplachový(é) zabezpečovací a tísňový(é) systém(y) (Intrusion and

WD – Výstražné zařízení (warning device)

PS – Napájecí zdroj (power supply)

© Copyright ALKOM Security a.s. 2006
V Holešovičkách 10, Praha 8, tel. 242 490 222