Komplexní profesionální zabezpečení, od roku 1991
Servis slaboproudých a bezpečnostních systémů
Dálkový dohled na Multifunkčním dohledovém centru PCO
Volejte 242 490 222
Úvod O firme Integrovaná politika isms

Integrovaná politika isms

Společnost ALKOM se od svého založení v roce 1991 specializuje na systémy zabezpečení osob, majetku a informací.

Prvořadou prioritou společnosti je spokojený zákazník, kterému jsou poskytovány služby v nekompromisní kvalitě, a to při zachování ochrany životního prostředí a uplatňování ekologického přístupu. Tuto prioritu organizace povýšila na závazek implementací integrovaného systému řízení kvality a environmentu dle ISO 9001 a 14001.

A právě poslání bezpečnosti, kterou společnost zajišťuje svým zákazníkům, se stalo podnětem integrovat rovněž systém řízení bezpečnosti informací dle ISO 27001 a ochrany zdraví při práci (BOZP) dle OHSAS 18001.

Základní strategií firmy ALKOM Security (ALKOM) zůstává i pro další roky poskytování komplexních bezpečnostních služeb maximální kvality s vysoce profesionálním přístupem, které ve spojení s optimálním ekonomickým řešením beze zbytku uspokojí požadavky a přání zákazníků.

Silnými stránkami a zároveň hodnotami a trvalou strategií firmy ALKOM Security jsou:

 • Dlouholetá tradice, vysoký standard služeb a moderní, osvědčené technologie
 • Tým zkušených, kvalifikovaných pracovníků s téměř nulovou fluktuací, soustavné vzdělávání
 • Komplexnost portfolia bezpečnostních systémů a schopnost podílet se na celém jejich životním cyklu
 • Individuální přístup založený na detailní analýze potřeb zákazníka, týmové řešení projektů
 • Profesionalita a spolehlivost
 • Neustálý rozvoj technického zázemí
 • Celorepubliková působnost
 • Vysoká cenová flexibilita
 • Otevřená a vstřícná interní i externí komunikace
 • Garance bezpečnosti informací
 • Partnerská spolupráce s osvědčenými dodavateli

Firemní kultura je na vysoké úrovni. Kvalitu produktů ALKOMu je možné deklarovat vždy zejména na základě vysoké odbornosti, kvalifikace a spolehlivosti pracovníků a systémů řešení ALKOMu. ALKOM usiluje o udržení korektních a partnerských vztahů s rozhodujícími dodavateli technologií a subdodavateli.

Vize společnosti: ALKOM Security je první volbou pro zákazníka, ať už se jedná o firmy, instituce, rodinné domy a byty nebo rizikové objekty všeho druhu.

Cílem je nejen splnit všechna očekávání zákazníků, ale zároveň směřovat zákazníky k vyšším požadavkům na komplexnost a kvalitu řešení jejich zadání. Komplexnost služeb firmy se netýká pouze realizace – ALKOM zajišťuje vše od zpracování bezpečnostní studie a projektu přes montáž až po pravidelný servis bezpečnostních systémů. Komplexnost firmy ALKOM zahrnuje rovněž produktové portfolio – mimo realizaci slaboproudých a bezpečnostních systémů poskytuje ALKOM služby efektivního monitoringu, přenosu informací, ochrany osob, majetku a řešení krizových situací prostřednictvím moderního Multifunkčního dohledového centra, monitoring vozidel, monitoring pohybu dětí, domácí automatizaci a další služby – ALKOM realizuje sofistikované bezpečnostní systémy integrující všechny druhy ochrany od technické, přes informační, režimovou až po fyzickou.

Cílem je nejen realizovat účinné bezpečnostní řešení na míru, ale převzít zákazníkovi starosti o jeho další údržbu pravidelným dohledem na jeho funkčnost – v ideálním případě integrovaný bezpečnostní systém s trvalým monitoringem bezpečnostních i provozních událostí majících vliv na bezpečnost. Záměrem ALKOMu je, aby zákazník byl překvapen komplexností a kvalitou dodávek firmy a na základě toho se stal jejím loajálním zákazníkem nebo doporučil služby ALKOMu dalším zákazníkům jako vysoce profesionální, kvalitní a spolehlivé.

Strategickými záměry pro období 2014 – 2016 je:

 • Výrazná modernizace PCO, obnova certifikace PCO
 • Rozvoj služeb PCO – rozšíření pultů akvizicí nebo úzkou spoluprací s jinými pulty – možnosti virtuálních pultů díky modernizaci
 • Vybudování nového pultu pro ČP, další rozvoj vztahů s ČP
 • Projekt technologického rozvoje – napojení bezpečnostního systému na pult s videoverifikací
 • Systematické zaměření na nové obchodní příležitosti v komerční sféře a maximální využití obchodního potenciálu stávajících zákazníků, s podporou firemního CRM
 • Vyšší obchodní úspěšnost produktu Inteligentní dům – domácí automatizace
 • 20% přírůstek připojených objektů do konce roku 2016

Vedle kvality klade ALKOM rovněž značný důraz na environmentální odpovědnost v rámci udržitelného rozvoje a na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Pro zajištění maximální účinnosti environmentálního systému a systému řízení BOZP, tedy důsledné ochrany životního prostředí a zdraví pracovníků je strategie a závazek firmy ALKOM následující:

 • Uplatňovat environmentální systém v souladu s ISO 14001 a SM BOZP dle OHSAS 18001 a neustále je zlepšovat jako trvalý proces.
 • Kontinuálně zlepšovat všechny procesy řízení, zvyšováním úrovně znalostí všech našich pracovníků, jakož i využíváním nejnovějších poznatků při řízení procesů montáže, realizace, projekce a servisu, při používání technologií a při řízení lidských zdrojů.
 • Dodržovat všechny relevantní požadavky právních předpisů a ostatní požadavky.
 • Šetrně se chovat k životnímu prostředí – postupné zlepšování environmentálního profilu, efektivní řízení spotřeby přírodních zdrojů a tím snižování zátěže na ŽP, prevence znečišťování mj. důsledným tříděním odpadů.
 • Otevřeně spolupracovat v případě podnětů a připomínek ze strany orgánů státní správy, obchodních partnerů, zájmových organizací či široké veřejnosti.
 • Zvyšovat úroveň znalostí a vědomí odpovědnosti za šetrný přístup k životnímu prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u všech pracovníků, vést je k dodržování bezpečnostních pravidel a principů IMS obecně, vytvářet podmínky pro pozitivní postoj všech pracovníků k otázkám kvality, ŽP a BOZP, jejich zapojení do IMS, především komunikace v otázkách BOZP, šíření environmentálního povědomí.
 • Efektivně uplatňovat jak interní komunikaci v oblasti EMS a SM BOZP, tak komunikaci směrem k dodavatelům – principy EMS a BOZP vnášet do vztahů s našimi dodavateli – v rámci vzájemné spolupráce vyžadovat plnění našich bezpečnostních postupů z hlediska IMS (a ISMS) i z jejich strany.
 • Důsledně zajišťovat bezpečnost našich pracovníků i na pracovištích třetích stran (projekce, montáž, servis).
 • Zajišťovat pravidelné školení pracovníků v rámci prevence pracovních úrazů, nehod, nemocí z povolání a jiných nebezpečí či incidentů na pracovišti. Udržovat jednoznačnou strukturu povinností, úloh, odpovědností a pravomocí za jednotlivé procesy v IMS.
 • V rámci identifikace a hodnocení rizik podchycovat všechna potenciální nebezpečí poškození zdraví osob a brát při tom v úvahu lidské chování, externí nebezpeční, s možným vlivem na BOZP na pracovišti, infrastrukturu, změny na pracovišti a jiné faktory, aby mohla být tato rizika patřičně řízena a postupně eliminována. Stejně tak pokud jde o environmentální aspekty činností firmy.
 • Poskytovat dostatečné zdroje pro realizaci potřebných bezpečnostních opatření a implementaci klíčových prvků ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí, vytvářet optimální hygienické a další podmínky pro minimalizaci zdravotních, bezpečnostních a dalších rizik při výkonu činností pracovníků.
 • Pravidelně monitorovat a přezkoumávat procesy integrovaného systému řízení k dosahování jejich vysoké výkonnosti a účinnosti.

Tato Politika (Strategie) kvality, environmentu a BOZP je závazná pro všechny pracovníky společnosti a spolupracující subjekty. Vedení ALKOMu je odpovědné za vytváření podmínek pro její uplatňování v praxi.

Ing. Zbyšek Velebil, PVI

JUDr. Václav Růžička, GŘ

© Copyright ALKOM Security a.s. 2006
V Holešovičkách 10, Praha 8, tel. 242 490 222